YÜKLENİYOR...

Dotted Separator

EMSAL KARARLAR

Tarafımızca kazanılan bazı davalarda edinilen emsal kararlar

X Separator

“...pazarlık ihalelerine davet edilecekleri belirleme hususunda idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği, bu ihalelerin yargısal denetiminin şekli unsurlarla sınırlı kalamayacağı tabiidir....bu durumda pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edilme ve ihale dokümanı satın alma isteminin, davacı firmanın da ihaleye katılımının sağlanmaksızın, davacı firmanın mali ve teknik yeterliliklerinin değerlendirilmeksizin zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır..."

“…tüm dosya kapsamından, davacının yapmış olduğu mesleki eğitim stajı sonucunda kendisine herhangi bir ücret ödemesi yapılmadığı, yapılan hesaplamalar sonucunda davacının ….. TL staj ücretine hak kazandığı anlaşıldığından dava ve ıslah dilekçesi doğrultusunda davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.”

“..öncelikle inşaat kalemlerinden sorumlu mühendis sıfatıyla, akabinde yine salt inşaat kalemlerinden sorumlu kontrol şefi sıfatıyla denetleme faaliyetinde bulunan davacı tarafından yapılan iş deneyim belgesi başvurusunun, sorumlu olduğu inşaat kalemine ilişkin kısımlar tespit edilerek %80’lik oranı sağlayıp sağlamadığı noktasında değerlendirilmek suretiyle bir tespit yapılması gerekirken; kontrol şefi olması nedeniyle imzasının bulunduğu hakkediş tutarı dikkate alınarak, ilk sözleşme bedelinin tümü ile oranlanmak suretiyle %80’ini karşılamadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”

“..kamu yararı ve hizmet gerekleri noktasında somut nedenlere dayalı olmaksızın salt istekli ve istekli olabilecekler tarafından idari veya yargısal olarak kanuni yollara başvurulmuş olmasına dayanılarak ihalenin iptal edilmiş olmasında hukuka uyarlılık görülmediğinden, söz konusu ihalenin iptaline dair yapılan itirazen şikayet başvurusunu reddeden Kamu İhale Kurulu kararında da hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır..”

“..4734 sayılı Kanun’da öngörüldüğü biçimde aday, istekli ya da istekli olabilecekler arasında bulunmayan davacılar tarafından doğrudan açılan davada işin esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerektiğinden, dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumu’na tevdiine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında usule uygunluk bulunmamaktadır..”

“..daha önce açık ihale usulü ile gerçekleştirilmek istenilen ancak sonuçlandırılmadan idarece iptal edilerek pazarlık usulü ile yeniden ihaleye çıkarılan aynı işin idarece iptal edilmiş bulunan ihalesine katılarak en avantajlı teklifi sunmuş olan davacı şirketin, dava konusu ihaleye karşı şikayet ve itirazen şikayet yollarına başvurma ehliyeti bulunduğu sonucuna varılmış olup, itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır..”

“…ödenmeyen kısma ilişkin 39,028 TL.’nin tarafına ödenmesi hakkında yaptığı başvurunun, Kuruma ibraz edilen en düşük fatura bedeli olan 22.000 TL. esas alınarak ödendiği gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.”

“…dolayısıyla uyuşmazlığa konu ihale sürecinde, kamu tüzel kişiliğine sahip davalı İller Bankası A.Ş. tarafından tesis edilen işlemlerin kamu gücüne dayalı ve tek taraflı idari işlemler olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle anılan işlemlerin iptali talebiyle açılan davaların çözümlenmesi idari yargı yerlerince gerçekleştirilecektir…”

“pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edilme ve ihale dokümanı satın alma isteminin, davacı firmanın da ihaleye katılımının sağlanmaksızın, davacı firmanın mali ve teknik yeterliliklerinin değerlendirilmeksizin zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”

“..Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edilme isteminin, mali ve teknik yeterlilikler değerlendirilmeksizin ve daha önce iş yapmış olma şartı getirilmek suretiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

“…davacıların 4734 sayılı Kanun’un 17/a-b maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun kapsamlı bir inceleme yapılarak davalı idare yetkililerinin de ifadesine başvurulmak suretiyle somut olarak ortaya konulmaksızın, eksik inceleme ve kanaate dayalı olarak tesis edilen dava konusu yasaklama işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

“…davacının iddiasını ileri sürdüğü tarihte sözleşmenin imzalanmış olması sebebiyle, dava dosyası tekemmül ettirilerek işin esasının incelenmesi gerekirken, dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumu’na tevdiine ilişkin İdare Mahkemesi kararında usul kurallarına uygunluk bulunmamaktadır…”

“..bütün bu açıklamalar ışığında davacı tarafından sunulan teminat mektubunun aslı ile aynı olduğunun kabulü gerektiği, davacı tarafından sunulan ilgili belgenin sülüne uygun olduğu sonucuna varılmıştır…”

“…aynı iş kalemlerine ilişkin olarak farklı birim fiyat teklif edilemeyeceğine ilişkin engelleyici bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir..”

“…anılan kararda başvuru yolu ve süresi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55. Maddesinde yer alan şikayet mekanizmasına yer verilmesi suretiyle idarenin bildirim yükümlülüğü doğru şekilde yerine getirilmediğinden davacının itirazen şikayet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden başvururun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır…”

“..atıcılık sporunun ….tanım kapsamında bir takım sporu olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından…”

“…Avrupada 3. olan takımda yer alan davacıya …” sporcu şeref aylığı bağlanması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

“..dava konusu çeklerin TTK gereğince zayi nedeniyle iptaline karar verilerek aşağıdaki hüküm oluşturulmuştur…”

“..Bu suretle mahkeme kararında gerekçe ile hüküm arasında çelişki oluşmuştur. Kararın gerekçesinde hakim, hüküm fıkrasının gerçek iradesini yansıtmadığını açıklamıştır. …gerekçe ile kısa kararın çelişkili olması bzma nedeni oluşturacağından, bozmadan sonra önceki karara bağlı olmaksızın çelişikliği kaldırmak suretiyle vicdanı kanaatine göre karar verebilmesini teminen hükmün bozulması gerekmiştir…”

“..her ne kadar davacı ile mağaza müdürü arasında Ankara … Asliye Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan basit cinsel saldırı suçu ile ilgili dava söz konusu olup davacının işten ayrılması haklı nedenlere dayanmakta olup bu cinsel saldırı nedeni ile görgü tanığının olmaması durumu mahkememizce değerlendirmeye alınmamış, müştekinin böyle bir olay nedeniyle başından geçeni arkadaşlarına anlatmamış olması hayatın normal akışına aykırı bir davranış olmayıp kıdem ve ihbar taminatının davacı yönünden talep koşullarının oluştuğu…”

“…davacının arasında bulunduğu 3 kişilik Milli Engelliler Atıcılık takımının Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde Avrupa 3. Sü olduğunun açık olması karşısında, yukarıda yer verilen Kanun hükmü uyarınca sporcuya Devlet Sporcusu ünvanı verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…”

“…karara esas alınan borç ödeme belgesi, dosya içeriğinden bir ay içerisinde 3 kez haciz ve muhafaza tehdidi altında kalmış davacı şirket yetkililerinin haczi ve muhafazaları engellemek istemesi doğal olduğu gibi borçlu adına ödeme yapılması malların borçluya ait olduğu anlamına da gelmeyecektir..ispat külfeti üzerinde olan davalı alacaklı hacizli malların borçlu şirkete ait olduğuna dair somut bir delil sunamamıştır..bu durumda davacı 3. Kişinin davasının kabulüne karar verilmesi gerekir…”

“..taraflar arasında imzalanan sözleşmede TTB Hakem Kurulu’nun hakem olarak belirlendiği anlaşıldığından ve bu hususun ilk itiraz olarak öne sürüldüğü anlaşıldığından davanın usulden reddine karar vermek gerekmiş…”

“….davacıya bu konuda süre verilmesi gerekirken, şartnamede istenilen belgelerin temin edilmemesinin mümkün olamayacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır..”

“…idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında teklif veren davacı şirketin, tek istekli olduğu, rekabet şartlarının oluşmadığı, daha önce böyle bir mal temin edilmediği gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlılık görülmemiştir.”

“……düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken ihale işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır…”

“…ceza yargılaması sonucunda beraat kararı verilmesi, yani eylemin ceza hukuku açısından suç teşkil etmemesi bir kamu idaresi tarafından gerçekleştirilen ihaleye sahte belge sunma fiilini ortadan kaldırmadığından, davanın reddine karar verilmesi gerekirken beraat kararından bahisle işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır..”

“..davacının itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve anılan yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilere itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından, itirazen şikayet başvurusunda yer alan iddiasının esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığından, itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır”

“…sanığın da idarenin yetkisi dahilinde proje değişikliğine göre işi gerçekleştirdiği, uluşan malzeme fiyat farkının da idare tarafından kesilerek ödemesinin yapıldığı…bütün bu nedenlerle sanığa atılı suçun sübut bulmadığı beraatine karar verilmesi gerektiği vicdani kanaatine varılarak sanığın sübut bulmayan müsnet suçtan beraatine..”

“…pansiyon binasının kaba inşaatının tasfiye kesin kabul tutanağının 30.11.1999 tarihinde yapıldığı ve tasfiye kesin kabul tutanağının 03.01.2000 tarihinde onandığı, dava tarihinin 06.02.2012 tarihi olduğu, bu suretle on yıllık zamanaşımının dolduğu mahkemece kabul edilmiş, açıklanan nedenlerle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair hüküm kuruluştur…”

“…ispatlanmış bir gizli ayıp söz konusu olmadığına göre, davamızda geçerli zamanaşımı süresi kesin kabul tarihi olan 30.11.1999 tarihinden itibaren 5 yıldır. Davamızda eser sözleşmeleri için öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresi dava tarihi itibariyle geçtiğinden davanın zamanaşımından reddine karar vermek gerekmiştir…”

“…bilirkişi raporunun dosya içeriğine ve yasal düzenlemeye uygun, doyurucu gerekçeyi içermesi, değerlendirme tarzına göre, denetime açık olması nedeniyle….mahkememizce de benimsenmiş ve hükme esas alınarak, davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıda yazılı hüküm kurulmuştur…”

“….taksiminin mümkün olmadığından taşınmazın parsel üzerindeki muhtesatlarla birlikte satışın yapılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir..”